Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Breek de dag.

Artikel 1 – Definities

 

 1. Met Breek de dag wordt ook bedoeld haar handelsnaam BDD Kozijnen en gevelisolatie. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op handelsnamen van Breek de dag met hetzelfde kvk nummer. Hierna te noemen Breek de dag.
 2. Onder afnemer wordt verstaan degene die de opdracht geeft (besteld bij Breek de dag) voor levering van de kunststof gevelelementen en/of gevelisolatie.
 3. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 4. Uitvoerder, diegene die de producten monteert
 5. Onder kunststof gevelelementen wordt verstaan, kunststof kozijnen, kunststof deuren en kunststof ramen.
 6. Onder gevelisolatie wordt verstaan, piepschuim isolatie van de buitengevel en de eventuele afwerkingen daarvan.
 7. Onder levering wordt verstaan het beschikbaar stellen van de producten aan afnemer. Dit kan ook wanneer de producten niet zijn bezorgt, maar gereed staan voor afhalen.
 8. Goederen op maat zijn goederen die speciaal worden vervaardigd voor een afnemer en afnemer specifieke wensen bevat zoals maat, kleur, type en specificaties. Maatwerk goederen zijn in principe uniek te noemen en niet uitwisselbaar.
 9.  Overmacht is een onvoorziene situatie waar redelijkerwijs geen rekening mee gehouden kon worden en of waar Breek de dag redelijkerwijs geen invloed op heeft. Onder overmacht vallen o.a. stakingen, verkeersongevallen met transporteur, stil vallen van de productie bij verschillende leveranciers, natuurgeweld en oorlog.

 

Artikel I – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met het Breek de dag (alias BDD kozijnen en gevelisolatie) betreffende de verkoop en transport van kunststof gevelelementen en gevelisolatie, inclusief de bijkomende diensten die nodig zijn om de levering of verwerking mogelijk te maken.
 2. Breek de dag monteert niet, de afnemer is verantwoordelijk voor de juiste montage.
 3. In voorkomende gevallen kan Breek de dag aanwijzingen geven voor de juiste montage van het geleverde aan de afnemer op locatie. In dit onderhavige geval is de afnemer eindverantwoordelijk en de werkzaamheden zullen onder zijn/haar regie worden uitgevoerd. Breek de dag neemt geen verantwoordelijk voor de werkzaamheden van afnemer.

 

Artikel II – Aanbieding

 1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee weken en worden vergezeld van tekeningen en principedetails.
 2. De door het Breek de dag overlegde detailtekeningen en beschrijvingen worden als algemene richtlijnen beschouwd. Indien er sprake is van noodzakelijke afwijkingen zal het Breek de dag de afnemer terstond informeren. Toleranties dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.
 3. De door het Breek de dag uitgebrachte aanbieding, alsmede de door het Breek de dag vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van Breek de dag. Voor het gebruik van eigendommen van Breek de dag worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Artikel III – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte of het betalen van de aanbetaling onder vermelding van het offerte nummer
 2. Wat niet in de offerte staat wordt ook niet geleverd. Indien later blijkt dat wat er in de offerte staat niet overeenkomt met de wensen van de consument of afnemer is Breek de dag niet aansprakelijk, tenzij het de maatvoering betreft en Breek de dag deze ter plaatse zelf heeft vastgesteld.
 3. Een overeenkomst betreffende maatwerk producten is na schriftelijke aanvaarding niet door afnemer te beëindigen, tenzij de aanbetaling niet wordt voldaan. Waarna beide partijen alle gevolgen van de overeenkomst dienen na te komen. Het restant van de betaling van het bestelde product en de levering van de producten dienen onverlet te worden nagekomen.
 4. Indien de aanbetaling voorvloeiend uit een overeenkomst niet binnen 14 dagen wordt voldaan, zoals in lid 3 bedoeld, dan zal de overeenkomst eindigen van rechtswege. De afnemer is in dit geval annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten bedragen 10% van de totale som van de offerte. De annuleringskosten dienen binnen 8 werkdagen te worden voldaan.

 

Artikel IV – Prijs, aanbetaling en betalingstermijn

 1. De prijzen die genoemd zijn in de aanbieding zijn exclusief btw en twee weken geldig.
 2. Prijsstijgingen die zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst worden niet doorberekend.
 3. Over op maat bestelde goederen wordt een 50% aanbetaling verlangd. En dient voor de bestelling te worden gedaan. Zonder aanbetaling wordt de bestelling niet in behandeling genomen.
 4. Bij levering dient het restant, de totale som van de goederen met aftrek van de aanbetaling zoals bedoeld in artikel II, lid 4, contant te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel V – Levering en levertijd

 1. Levertijden gelden op alle goederen tenzij anders is vermeld.
 2. Leveringen van goederen kunnen worden afgehaald bij Breek de dag, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De levertijd van goederen wordt bij het plaatsen van de bestelling bepaald en gaat in de 1e werkdag na ontvangst van de aanbetaling.
 4. Indien de aanbetaling langer dan 2 weken uitblijft wordt de opdracht geannuleerd en dient er een nieuwe offerte met de daaraan gekoppelde levertijd te worden opgesteld.
 5. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die door de afnemer wordt veroorzaakt door een of meerdere verplichtingen uit deze overeenkomst niet na te komen.
 6. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien door overmacht vertraging ontstaat wordt de levering uitgesteld met gelijke tijd als de overmacht situatie heeft geduurd.
 7. Indien er tussentijds wijzigingen optreden in de gewenste levering kan dit ook de levertijd vertragen met de tijd die het kost de wijzigen door te voeren
 8. Met de in lid 7 genoemde wijzigingen in het werk wordt bedoeld:
  1. Herziende inzichten in normeringen en eisen aan het bestelde
  2. Wijzigingen door afnemer, nadat de overeenkomst is gesloten, maar geen gevolgen hebben voor de prijs of offerte
  3. Wijzigingen in de bestelling als gevolg van dringend advies van de producent om de kwaliteit van het bestelde te waarborgen.
 1. Een overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Breek de dag van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging de overeenkomst te ontbinden.
 2. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van deze tijd het gevolg is van overmacht.
 3. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete blijft beperkt tot ten hoogste in totaal 5% van de overeengekomen prijs voor het gedeelte dat niet tijdig is geleverd.
 4. Breek de dag heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestaties te factureren.
 5. Indien de afnemer na ingebrekestelling verzuimt producten af te nemen, zal Breek de dag deze producten voor rekening en risico van de afnemer kunnen opslaan. Deze opslag laat de verplichting van de afnemer tot betaling van de producten, alsmede zijn overige verplichtingen onverlet.

Artikel VI – Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:
  1. 50% van de waarde van de goederen vooraf ter bestelling.
  2. 50% contant bij levering
 2. Ondergeschikte gebreken, het ontbreken van kleine onderdelen en dergelijke, geven de afnemer geen recht op uitstel van betaling.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek te geschieden ten kantore van het Breek de dag of op een door het Breek de dag aan te wijzen rekening.
 4. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft het Breek de dag zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag in rekening te brengen. De kosten en rente om de verzuimde betaling te incasseren dienen te worden voldaan door afnemer.

Artikel VII – Garantie

 1. De deugdelijkheid van de geleverde producten, inclusief het daarbij geleverde standaard glas, wordt bij normaal gebruik en onderhoud gewaarborgd voor -indien schriftelijk niet anders is overeengekomen- een termijn van 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van (op)levering. Roosters, waterslagen, zonwering en dergelijke, vallen niet onder het product.
 2. Buiten de garantie vallen:
 1. normale slijtage en glasschade die niet veroorzaakt wordt door een constructiefout in de ramen;
 2. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid
 3. beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;
 1. Schade als gevolg van aardbevingen.
 2. Schade als gevolg van ondeugdelijke montage. beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu
 3. De garantie omvat voor rekening van Breek de dag uitsluitend het opnieuw leveren van hetgeen door de afnemer als ondeugdelijk in de zin van de kwaliteitseisen wordt aangetoond. De (de)montage van zonwering en ander gemonteerde zaken op de gevel of gevelelementen vallen niet onder de garantie .
 4. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan het Breek de dag te worden gemeld. Indien het Breek de dag ter voldoening van zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van het Breek de dag.
 5. Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
 6. De garantie vervalt indien de afnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van het Breek de dag reparaties aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten.
 7. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met het Breek de dag gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is het Breek de dag met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

Artikel IIX – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het Breek de dag is beperkt tot nakoming van de onderhavige garantieverklaring.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van het Breek de dag en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van het Breek de dag, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
 3. De afnemer is gehouden het Breek de dag schadeloos te stellen voor alle kosten en schade voor het Breek de dag die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen die door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen het Breek de dag worden ingesteld. De afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door het Breek de dag.
 4. In de situatie dat Breek de dag in het kader van trainingsdoeleinden en begeleiding op de bouwplaats van de consument samen met afnemer werkzaamheden verricht, is afnemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gehele bouw.

 

Artikel Xlll – Opschorting en Ontbinding

 1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door het Breek de dag te leveren producten), of in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft het Breek de dag het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat het Breek de dag tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 2. in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de afnemer en het geleverde is niet geheel betaald en niet gemonteerd dan wordt geleverde als eigendom beschouwd van Breek de dag.
 3. Het Breek de dag heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel XIII lid 1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. Tenzij het Breek de dag de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade getaxeerd op 50% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst. Het Breek de dag heeft het recht producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd terug te nemen tegen contante creditering van de daarvoor door het Breek de dag berekende kostprijs.
 4. In de in artikel XIII lid 1 bedoelde gevallen kan het Breek de dag ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct de volledige betaling vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft het Breek de dag in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel XIV – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een Nederlandse rechter